Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Jaar- en diploma-

resultaten ROCvF
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten totalen
Jaar- en diploma-

resultaten ROCvA
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten
ROC van Amsterdam: 

op stoom

Het jaar 2018 is een financieel gezond en sterk jaar. Het is een sterk jaar door de groei in studentenaantallen en de voortgang in de realisatie van de strategische doelen. De Onderwijsinspectie constateert ook dat de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen. Toch is het jaar 2018 met een negatief resultaat is afgesloten.

ROC van Flevoland: 

stabiele vaart
Begroting 2019 
ROC van Amsterdam - Flevoland
Jaarresultaten
Diplomaresultaten

Het jaar 2018 was een spannend jaar, omdat naast de oplevering en opening van Almere Poort, de vernieuwbouw van Almere Buiten en andere veranderingen voor het onderwijs een positief financieel resultaat is behaald. Het financiële resultaat bedraagt € 1,1 miljoen positief (begroot € 1,5 negatief).

De personele bezetting bleef stabiel, leidend tot eenzelfde niveau aan personele lasten als in 2017. De eenmalige lasten voor de generatieregeling en het hogere beroep op de regelingen voor ‘Duurzame inzetbaarheid’ zijn hierin opgenomen, wat niet was begroot. Zeer bewust wordt omgegaan met de personele bezetting in relatie tot de ontwikkeling van de studentenaantallen.

De afronding van de nieuwbouw en verhuizingen hebben veel tijd en aandacht gevraagd in 2018. Met ingang van schooljaar 2018-2019 beschikken de colleges over moderne faciliteiten waar uitdagend onderwijs zal worden gegeven. In 2018/2019 nemen de studentenaantallen en studenttevredenheid verder toe. Ook de baten van het ROC van Flevoland zijn ten opzichte van 2017 stabiel gebleven. De lichte krimp in studentenaantallen is gecompenseerd door een toename van het macrobudget van OCW.  Dat laatste is ondanks de verplaatsing van de activiteiten van de afdeling Educatie naar de stichting ROC van Amsterdam. Hierdoor daalden de baten met circa € 1,5 miljoen. Het ROC van Flevoland laat goede prestaties zien op het gebied van studiewaarde en VSV (meer baten).

Met het ROC van Flevoland gaat het financieel goed. Het ROC van Flevoland werkt aan het realiseren van strategische doelen en een hoge kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie constateert ook dat de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen.

De begroting 2019 van het ROC van Amsterdam - Flevoland geeft weer welke keuzes voor het jaar 2019 zijn gemaakt met de bijbehorende financiële uitkomsten. Tegelijkertijd vormt de begroting het financiële kader voor nog te maken keuzes.

Het studiejaar 2018-2019 laat een verdere groei in studentenaantallen zien. Organisatorisch  is hier goed op voorbereid, met meer klassen, meer docenten en meer huisvesting. Financieel is de groei uitdagend, aangezien de hogere lasten niet in 2019 worden gecompenseerd door hogere rijksbijdragen. Als gevolg van de zogenoemde t-2 bekostiging wordt de compensatie voor de hogere studentenaantallen pas in het jaar 2020 daadwerkelijk ontvangen. De groei van het aantal studenten wordt in belangrijke mate dus betaald vanuit de eigen reserves, die die opgebouwd zijn in de voorgaande jaren.

Het begrote financiële resultaat voor het ROC van Amsterdam - Flevoland bedraagt samen negatief € 8,7 miljoen. Dit begrote negatieve resultaat is dus bewust beleid om de groei van studenten op een goede manier te organiseren. Ook is rekening gehouden met beleidsruimte om innovatie en onderwijsvernieuwing te kunnen continueren. Vanuit de eigen
(bestemmings-)reserves wordt naar verwachting € 10,8 miljoen ingezet ter dekking van het negatieve resultaat. Budgettair gezien wordt daarom gestuurd op een plusbegroting van € 2,0 miljoen positief.

De inzet vanuit de reserves van € 10,8 miljoen verlaagt het eigen vermogen. Zoals ook blijkt uit de begrote solvabiliteit van het ROC van Amsterdam (41 procent), het ROC van Flevoland (31 procent) en het VOvA (36 procent), blijft het eigen vermogen van de stichtingen gezond. De groei in studentenaantallen en personeel kunnen op een beheerste manier worden opgevangen.

Het begrote negatieve resultaat heeft een eenjarig karakter. De aanvullende bekostiging van de toename van de studentenaantallen volgt vanaf 2020. In 2020 is de verwachting daarom dat weer een positief financieel resultaat wordt behaald. Meerjarig wordt een stabiele ontwikkeling van de studentenaantallen verwacht, wat financieel gezien een positief effect heeft op de ontwikkeling van de baten in de komende jaren.

De continue ontwikkeling van de huisvesting is een belangrijk onderdeel van de ambitie om een Superschool te zijn voor de studenten en medewerkers. In 2019 vindt onder andere een grote renovatie plaats van het onderwijsgebouw van MBO College Centrum aan de Elandsstraat. Verder vinden verbouwingen plaats van de logistieke en luchthavenlocaties in Hoofddorp en wordt de onderwijslocatie voor NexTechnician aan de Kabelweg in gebruik genomen, die volledig wordt ingericht voor het verzorgen van toekomstgericht onderwijs voor de mobiliteitsbranche. Ook worden grote stappen gezet in de verduurzaming van de gebouwen en de realisatie van gezonde/frisse scholen. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor geplande verbouwingen in 2020 en de daarop volgende jaren.

Meerjarig
perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Ook omdat zoals hierboven al beschreven, een deel van de in 2018 ontvangen middelen pas na 2018 besteed zullen worden (opgenomen in de bestemmingsreserve). Besteding van dit overschot vindt in hoofdzaak in 2019 - 2021 plaats. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2018 € 23,2 miljoen (ultimo 2017: € 18,3 miljoen). Deze middelen worden grotendeels ingezet ten behoeve van het onderwijs van de mbo-colleges.  

Stabiele
ontwikkeling

De positieve financiële ontwikkeling in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven en hiermee is de kwaliteit van het vermogen verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 3,4 miljoen (circa 4 procent) af. De solvabiliteit is in 2018 niet gewijzigd ten opzichte van 2017 (ultimo 2017: 42 procent) en bevindt zich ruim boven de door de Inspectie gestelde norm van 30 procent. Hierbij wordt aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn begrepen, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2018 voldoet het ROC van Amsterdam aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen alsmede de eigen normen. De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 48,7 miljoen (ultimo 2017: € 49,9 miljoen) is het ROC van Amsterdam nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,1, waarbij een ondergrens geldt van 0,5.

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)

Het VOvA heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 0,6 miljoen. Het jaar 2018 was een atypisch jaar voor het VOvA met de oplevering en verhuizing naar twee nieuwe panden en hierdoor extra eenmalige lasten. Het resultaat bevat eveneens een incidentele verhoging van een personeelsvoorziening alsmede hogere personeelslasten gerelateerd aan de toename van de leerlingaantallen met ingang van het schooljaar 2018-2019.

Stabiele
ontwikkeling

De positieve ontwikkeling van de financiële resultaten in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is versterkt en hiermee is de kwaliteit van het vermogen verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 5,9 miljoen (circa 43 procent) toe als gevolg van de investering in Almere Buiten, Almere Poort en de financiering hiervan. Dit neemt in de komende jaren weer af. De solvabiliteit is door de investeringen in Almere Poort (met externe financiering) en Almere Buiten (uit eigen middelen) in 2018 gedaald tot 35 procent (ultimo 2017: 39 procent), maar bevindt zich ruim boven de door de Inspectie gestelde norm van 30 procent. Hierbij wordt aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn begrepen, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2018 voldoet het ROC van Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen alsmede de eigen normen. De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 8,3 miljoen (ultimo 2017: € 11,2 miljoen) is het ROC van Flevoland nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,0, waarbij een ondergrens geldt van 0,5.

Meerjarig
perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Ook omdat de deels in 2018 ontvangen middelen pas na 2018 besteed worden (opgenomen in de bestemmingsreserve). Besteding van dit overschot vindt in hoofdzaak in 2019-2021 plaats. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2018 € 7,2 miljoen (ultimo 2017: € 6,7 miljoen). Deze middelen worden grotendeels ingezet ten behoeve van het onderwijs van de mbo-colleges.  

De groei van de studentenaantallen en onderwijsactiviteiten is ook terug te zien in de ontwikkeling van de lasten. De lasten – in het bijzonder de personele lasten – zijn in 2018 toegenomen. De stijging van de personeelslasten is een gevolg van de inzet van extra medewerkers om de ambities op het gebied van kwaliteit en ondersteuning van het onderwijs waar te kunnen maken. Daarnaast zijn de personeelslasten toegenomen door de generatieregeling alsook door financiële middelen vrij te maken voor ‘de duurzame inzetbaarheid’ van onze medewerkers.

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 0,5 miljoen negatief (begroot € 1,5 positief). In deze cijfers zijn ook de financiën van de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (het VOvA) opgenomen. Zonder het VOvA heeft het ROC van Amsterdam een bescheiden positief resultaat van € 0,2 miljoen (begroot € 1,5 miljoen positief). De afwijking wordt in het bijzonder verklaard door de kosten van de generatieregeling. Met de generatieregeling onderstreept het ROC van Amsterdam de relevantie van het beleidspunt ‘Fit naar de finish’, om medewerkers te ondersteunen op een gezonde en gebalanceerde wijze werk en privé te kunnen combineren in de jaren voorafgaand aan het pensioen.

Door de groei van de organisatie in studentenaantallen zijn ook de totale baten ten opzichte van 2017 toegenomen. Zowel de vaste lumpsum-bekostiging, als de tijdelijke subsidiemiddelen zijn in 2018 ruimer geweest dan in 2017 én dan was begroot. Het hogere dan verwachte macrobudget van het ministerie van OCW voor het mbo ,met name loon-/prijscompensatie, heeft daaraan bijgedragen. Daarnaast is de transitie zichtbaar van de activiteiten van Educatie Flevoland naar Educatie Amsterdam in de overige overheidsbijdragen.

Om het onderwijs een moderne, toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden zijn ook de faciliterende diensten, in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, zichtbaar hoger. Als gevolg van het beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten substantieel meer toegenomen dan de baten. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Steeds systematischer wordt bezien of een extra uitgave van waarde is voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.

Kerncijfers
ROC van
Amsterdam: 

op stoom

Het jaar 2018 is een financieel gezond en sterk jaar. Het is een sterk jaar door de groei in studentenaantallen en de voortgang in de realisatie van de strategische doelen. De Onderwijsinspectie constateert ook dat de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen. Toch is het jaar 2018 met een negatief resultaat is afgesloten.

Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 0,5 miljoen negatief (begroot € 1,5 positief). In deze cijfers zijn ook de financiën van de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (het VOvA) opgenomen. Zonder het VOvA heeft het ROC van Amsterdam een bescheiden positief resultaat van € 0,2 miljoen (begroot € 1,5 miljoen positief). De afwijking wordt in het bijzonder verklaard door de kosten van de generatieregeling. Met de generatieregeling onderstreept het ROC van Amsterdam de relevantie van het beleidspunt ‘Fit naar de finish’, om medewerkers te ondersteunen op een gezonde en gebalanceerde wijze werk en privé te kunnen combineren in de jaren voorafgaand aan het pensioen.


ROC van Flevoland: 

stabiele vaart
Begroting 2019 
ROC van Amsterdam - Flevoland

De begroting 2019 van het ROC van Amsterdam - Flevoland geeft weer welke keuzes voor het jaar 2019 zijn gemaakt met de bijbehorende financiële uitkomsten. Tegelijkertijd vormt de begroting het financiële kader voor nog te maken keuzes.

Het studiejaar 2018-2019 laat een verdere groei in studentenaantallen zien. Organisatorisch  is hier goed op voorbereid, met meer klassen, meer docenten en meer huisvesting. Financieel is de groei uitdagend, aangezien de hogere lasten niet in 2019 worden gecompenseerd door hogere rijksbijdragen. Als gevolg van de zogenoemde t-2 bekostiging wordt de compensatie voor de hogere studentenaantallen pas in het jaar 2020 daadwerkelijk ontvangen. De groei van het aantal studenten wordt in belangrijke mate dus betaald vanuit de eigen reserves, die die opgebouwd zijn in de voorgaande jaren.

Het begrote financiële resultaat voor het ROC van Amsterdam - Flevoland bedraagt samen negatief € 8,7 miljoen. Dit begrote negatieve resultaat is dus bewust beleid om de groei van studenten op een goede manier te organiseren. Ook is rekening gehouden met beleidsruimte om innovatie en onderwijsvernieuwing te kunnen continueren. Vanuit de eigen
(bestemmings-)reserves wordt naar verwachting € 10,8 miljoen ingezet ter dekking van het negatieve resultaat. Budgettair gezien wordt daarom gestuurd op een plusbegroting van € 2,0 miljoen positief.

Jaar- en diploma-

resultaten ROCvA
Diplomaresultaten
Jaarresultaten
Jaar- en diploma-

resultaten ROCvF
Jaarresultaten
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten totalen
Jaarresultaten totalen
Diplomaresultaten

Het jaar 2018 was een spannend jaar, omdat naast de oplevering en opening van Almere Poort, de vernieuwbouw van Almere Buiten en andere veranderingen voor het onderwijs een positief financieel resultaat is behaald. Het financiële resultaat bedraagt € 1,1 miljoen positief (begroot € 1,5 negatief).

De personele bezetting bleef stabiel, leidend tot eenzelfde niveau aan personele lasten als in 2017. De eenmalige lasten voor de generatieregeling en het hogere beroep op de regelingen voor ‘Duurzame inzetbaarheid’ zijn hierin opgenomen, wat niet was begroot. Zeer bewust wordt omgegaan met de personele bezetting in relatie tot de ontwikkeling van de studentenaantallen.

De afronding van de nieuwbouw en verhuizingen hebben veel tijd en aandacht gevraagd in 2018. Met ingang van schooljaar 2018-2019 beschikken de colleges over moderne faciliteiten waar uitdagend onderwijs zal worden gegeven. In 2018/2019 nemen de studentenaantallen en studenttevredenheid verder toe. Ook de baten van het ROC van Flevoland zijn ten opzichte van 2017 stabiel gebleven. De lichte krimp in studentenaantallen is gecompenseerd door een toename van het macrobudget van OCW.  Dat laatste is ondanks de verplaatsing van de activiteiten van de afdeling Educatie naar de stichting ROC van Amsterdam. Hierdoor daalden de baten met circa € 1,5 miljoen. Het ROC van Flevoland laat goede prestaties zien op het gebied van studiewaarde en VSV (meer baten).

Door de groei van de organisatie in studentenaantallen zijn ook de totale baten ten opzichte van 2017 toegenomen. Zowel de vaste lumpsum-bekostiging, als de tijdelijke subsidiemiddelen zijn in 2018 ruimer geweest dan in 2017 én dan was begroot. Het hogere dan verwachte macrobudget van het ministerie van OCW voor het mbo ,met name loon-/prijscompensatie, heeft daaraan bijgedragen. Daarnaast is de transitie zichtbaar van de activiteiten van Educatie Flevoland naar Educatie Amsterdam in de overige overheidsbijdragen.

Om het onderwijs een moderne, toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden zijn ook de faciliterende diensten, in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, zichtbaar hoger. Als gevolg van het beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten substantieel meer toegenomen dan de baten. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Steeds systematischer wordt bezien of een extra uitgave van waarde is voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.

Meerjarig
perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Ook omdat zoals hierboven al beschreven, een deel van de in 2018 ontvangen middelen pas na 2018 besteed zullen worden (opgenomen in de bestemmingsreserve). Besteding van dit overschot vindt in hoofdzaak in 2019 - 2021 plaats. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2018 € 23,2 miljoen (ultimo 2017: € 18,3 miljoen). Deze middelen worden grotendeels ingezet ten behoeve van het onderwijs van de mbo-colleges.  

Stabiele
ontwikkeling

De positieve financiële ontwikkeling in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven en hiermee is de kwaliteit van het vermogen verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 3,4 miljoen (circa 4 procent) af. De solvabiliteit is in 2018 niet gewijzigd ten opzichte van 2017 (ultimo 2017: 42 procent) en bevindt zich ruim boven de door de Inspectie gestelde norm van 30 procent. Hierbij wordt aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn begrepen, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2018 voldoet het ROC van Amsterdam aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen alsmede de eigen normen. De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 48,7 miljoen (ultimo 2017: € 49,9 miljoen) is het ROC van Amsterdam nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,1, waarbij een ondergrens geldt van 0,5.

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam (VOvA)

Het VOvA heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 0,6 miljoen. Het jaar 2018 was een atypisch jaar voor het VOvA met de oplevering en verhuizing naar twee nieuwe panden en hierdoor extra eenmalige lasten. Het resultaat bevat eveneens een incidentele verhoging van een personeelsvoorziening alsmede hogere personeelslasten gerelateerd aan de toename van de leerlingaantallen met ingang van het schooljaar 2018-2019.

Met het ROC van Flevoland gaat het financieel goed. Het ROC van Flevoland werkt aan het realiseren van strategische doelen en een hoge kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie constateert ook dat de kwaliteit van het onderwijs is toegenomen.

Meerjarig
perspectief

De exploitatie van de mbo-colleges wordt in een meerjarig perspectief beschouwd. Ook omdat de deels in 2018 ontvangen middelen pas na 2018 besteed worden (opgenomen in de bestemmingsreserve). Besteding van dit overschot vindt in hoofdzaak in 2019-2021 plaats. De omvang van de voor dit doel gecreëerde bestemmingsreserves bedraagt ultimo 2018 € 7,2 miljoen (ultimo 2017: € 6,7 miljoen). Deze middelen worden grotendeels ingezet ten behoeve van het onderwijs van de mbo-colleges.  

Stabiele
ontwikkeling

De positieve ontwikkeling van de financiële resultaten in de afgelopen jaren is gecontinueerd. De vermogenspositie is versterkt en hiermee is de kwaliteit van het vermogen verder verstevigd. De langlopende schulden nemen met circa € 5,9 miljoen (circa 43 procent) toe als gevolg van de investering in Almere Buiten, Almere Poort en de financiering hiervan. Dit neemt in de komende jaren weer af. De solvabiliteit is door de investeringen in Almere Poort (met externe financiering) en Almere Buiten (uit eigen middelen) in 2018 gedaald tot 35 procent (ultimo 2017: 39 procent), maar bevindt zich ruim boven de door de Inspectie gestelde norm van 30 procent. Hierbij wordt aangetekend dat in het eigen vermogen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves zijn begrepen, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.

Ultimo 2018 voldoet het ROC van Flevoland aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen alsmede de eigen normen. De omvang van de liquide middelen is weliswaar gedaald, maar met een saldo van € 8,3 miljoen (ultimo 2017: € 11,2 miljoen) is het ROC van Flevoland nog steeds zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,0, waarbij een ondergrens geldt van 0,5.

De inzet vanuit de reserves van € 10,8 miljoen verlaagt het eigen vermogen. Zoals ook blijkt uit de begrote solvabiliteit van het ROC van Amsterdam (41 procent), het ROC van Flevoland (31 procent) en het VOvA (36 procent), blijft het eigen vermogen van de stichtingen gezond. De groei in studentenaantallen en personeel kunnen op een beheerste manier worden opgevangen.

Het begrote negatieve resultaat heeft een eenjarig karakter. De aanvullende bekostiging van de toename van de studentenaantallen volgt vanaf 2020. In 2020 is de verwachting daarom dat weer een positief financieel resultaat wordt behaald. Meerjarig wordt een stabiele ontwikkeling van de studentenaantallen verwacht, wat financieel gezien een positief effect heeft op de ontwikkeling van de baten in de komende jaren.

De continue ontwikkeling van de huisvesting is een belangrijk onderdeel van de ambitie om een Superschool te zijn voor de studenten en medewerkers. In 2019 vindt onder andere een grote renovatie plaats van het onderwijsgebouw van MBO College Centrum aan de Elandsstraat. Verder vinden verbouwingen plaats van de logistieke en luchthavenlocaties in Hoofddorp en wordt de onderwijslocatie voor NexTechnician aan de Kabelweg in gebruik genomen, die volledig wordt ingericht voor het verzorgen van toekomstgericht onderwijs voor de mobiliteitsbranche. Ook worden grote stappen gezet in de verduurzaming van de gebouwen en de realisatie van gezonde/frisse scholen. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor geplande verbouwingen in 2020 en de daarop volgende jaren.

Kern-
cijfers


2018
Kerncijfers

De groei van de studentenaantallen en onderwijsactiviteiten is ook terug te zien in de ontwikkeling van de lasten. De lasten – in het bijzonder de personele lasten – zijn in 2018 toegenomen. De stijging van de personeelslasten is een gevolg van de inzet van extra medewerkers om de ambities op het gebied van kwaliteit en ondersteuning van het onderwijs waar te kunnen maken. Daarnaast zijn de personeelslasten toegenomen door de generatieregeling alsook door financiële middelen vrij te maken voor ‘de duurzame inzetbaarheid’ van onze medewerkers.